Digital

การพิมพ์แบบดิจิตอลนั้นเป็นการใช้หมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์แทนการใช้บล็อคสกรีนแบบซิล์คสกรีน

ซึ่งจะมีการพิมพ์ดิจิตอลที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของงาน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …